A,Á,BA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
A. Gergely András kulturális antropológus (EL TE TÁTK Kulturális Antropológia Tanszék)andrasgergelya@gmail.com Nemzeti hangok, hangnemi fegyverzet – az irredenta nótavilág első kihívásai Hajnáczky Tamás: Cigányzenészek harca a két világháború közötti Magyarországon.82 / 2020
Ablonczy Balázs(1974) történész - tudományos munkatárs (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék)ablonczyb@caesar.elte.hu A jó, a rossz és az aktivista Simon Attila: Az elfeledett aktivisták. Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák Köztársaságban60 / 2015
A kegyelmes úr napjai. Kísérlet Teleki Pál miniszterelnök határidőnaplójának elemzésére17 / 2004. Szeptember
Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus9 / 2002. Szeptember
Ábrahám Barna(1967) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)abraham.barna67@gmail.com A divat és a népviselet kérdései a dualizmus korának román publicisztikájában.10 / 2002. December
Iskola és nemzetépítés. A szlovák anyanyelvi oktatás problémái a hosszú 19. század második felében56 / 2014
Vagyonosodás és nemzetépítés. Az erdélyi román elit gazdasági törekvései a 19. század második felében47 / 2012
Agora (Kiss) Zsuzsanna (1969) történész, egyetemi nyelvtanár (PTE BTK Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központ)kiss.zsuzsanna@pte.hu A politikus is ember Vonyó József: Gömbös Gyula.60 / 2015
Alabán Péter(1979) történész, tagintézmény-vezetőhelyettes (Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Iskolája)alaban.peter@gmail.com A vidék válságai. Az ipari válságzóna jelenségeinek összefüggései a rendszerváltozás után az észak-borsodi bányásztelepülések példáján54 / 2013
Valuch Tibor: A jelenkori magyar társadalom.64 / 2016
„Siktából” az utcára. Ipari munkások az ózdi kistérség törésvonalain49 / 2012
Albert Réka(1968) antropológus (ELTE BTK Atelier) Kísérlet egy esszencialista nemzeti képzet antropológiai megközelítésére37 / 2009. November
Almási Gábor(1972) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, OTKA-Kutatócsoport)almasi.gabor@gmail.com A házasság társadalomtörténete Péter Katalin: Házasság a régi Magyarországon. 16–17. század.46 / 2011
Miért Cicero? A cicerói értelmiségi modellés értékek reneszánsz adaptációjáról23 / 2006. Március
Apor Péter(1972) történész (Közép-európai Egyetem, Pasts Inc., Történelmi Tanulmányok Központja)aporp@ceu.hu A reprezentáció politikája a fasiszta OlaszországbanClaudio Fogu: Th e Historic Imaginary. Politics of History in Fascist Italy;Simonetta Falasca-Zamponi: Fascist Spectacle.The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy23 / 2006. Március
Hitelesség és hitetlenség: emlékezet, történelem és közelmúlt-feldolgozás Kelet-Közép-Európában41 / 2010.
Michal Kopeček (ed.): Past int he Making. Historical Revisionism in Central Europe after 198941 / 2010.
Társadalomtörténet Kelet-Közép-Európában.Regionális nézőpontok globális összefüggésben.2005. november 18–20. – Konferencia beszámoló23 / 2006. Március
Argejó Éva(1955) szociológus (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)argejo@abtl.hu A hatalomnak alávetett test. Állambiztonsági játék a testtel (1945–1956)27 / 2007. május
Az állambiztonsági tekintet legendája37 / 2009. November
Bácsalmási Irén (1966) szociológus bacsalmasiiren@gmail.com Kísérlet a prostituáltak szocialista átnevelésére és büntetésére Magyarországon 1950–1960 között71 / 2018
Bácskai Vera(1930) történész prof. emer. (ELTE BTK Történettudományi Intézet)bacskai.veronika@gmail.com A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Bevándorlás és befogadás a dunántúli városokban a 19. század elso felében.11-12 / 2003. Május
Czoch Gábor: „A városok szíverek”. Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról.50 / 2012
Egy kalandor gyáros és egy spekuláló tőkepénzes esete61 / 2015
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Öt nemzedék: a Mannó család története44 / 2011
Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII-XIX. Században10 / 2002. December
Vadászat férjre és hozományra. Jelenetek egy házasságból32 / 2008. Június
Bagi Zoltán Péter(1974) főlevéltáros (Csongrád Megyei Levéltár)zoliszeged@gmail.com A 16-17. századi Sopron mindennapjai egy politikusi önéletrajz tükrében. Tóth Gergely (s.a.r.): Lackner Kristófnak, mindkét jog doktorának rövid életrajza38 / 2009. December
Bagi László(1984) várostörténész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier) Barta Györgyi – Keresztély Krisztina – Sipos András (szerk.): A „világváros” Budapest két századfordulón.46 / 2011
Gábor Eszter: Az Andrássy út körül.44 / 2011
Bagi Zoltán Péter(1974) főlevéltáros (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged)zoliszeged@gmail.com Zsold és megélhetés. A német gyalogság a tizenöt éves háború időszakában33 / 2008. November
Bak Borbála(1943) történész (ELTE BTK Történelem Segédtudományi Tanszék)bakborbala@freemail.hu Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon,Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban 1768–1773.26 / 2006. November
Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század elso évtizedében. Lipiszky János és segítoi térképészeti vállalkozásának ismertetése.11-12 / 2003. Május
Balázs Eszter(1971) történész (Kodolányi János Főiskola, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)eszterbalazs0915@gmail.com Tekintélyelvű nyilvánosságból diktatórikus nyilvánosságba: sajtó és hatalom viszonya a Horthy-korszakban. Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban.51 / 2013
Balázs Mihály (1948) irodalomtörténész (Szegedi Tudományegyetem)rotonde@freemail.hu Az alkalmazás dilemmái. A német konfesszionalizációs modell és az erdélyi reformáció57 / 2014
Balázs Péter (1974) egyetemi adjunktus (SZTE BTK Francia Tanszék)tantris17@hotmail.com Granasztói Olga: Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon, 1770–1810.43 / 2011
Martinovics Ignác tudományos-filozófiai értekezéseinek peritextuális vizsgálata43 / 2011
Bali János (ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék)jbali@ludens.elte.hu Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége.Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet éltparasztgazda emlékezetében27 / 2007. május
Bálint Angelika(1988) PhD-hallgató (ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program)balint.angelikaa@gmail.com Hajléktalanok menhelyei. Hatósági és egyesületi szerepkörök a 19. század végén és a 20. század első évtizedeiben74 / 2018
Michiel Wagenaar: Városépítészet és polgári szabadság. Hat európai főváros fejlődésének összehasonító elemzése.59 / 2015
Sztrájk a lakhatásért A 20. század eleji fővárosi lakáskrízis kezelésének kérdései a Hétház példáján77 / 2019
Bálint Petra (1987) etnográfus, történész, PhD-hallgató (ELTE-BTK Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program)folk.petra@gmail.com Többneműség és/vagy ruhacsere: egy 18. századi álhermafrodita esete66 / 2016
Balla Loránd (1973) történész (Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum)balla.lorand@kiscellimuzeum.hu „A nemzetiségi kérdés, voltaképpen nyelvkérdés.” A Temesvári Magyar Nyelvet Terjesztő Egyesület kulturális stratégiái egy soknemzetiségű városban68 / 2017
Balogh János Mátyás(1981) történész, főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)jmbalogh@gmail.com A Lloyd-mechanizmus. Krízis és árpolitika a lapkiadásban (1860-as és 1870-es évek)54 / 2013
Stickyback és Photomaton: portréfotódivatok a 20. század első évtizedeiben73 / 2018
Vállalattörténet, könyvtörténet, családtörténet: a Brockhaus 200 éve. Brockhaus, H. E.: Die Firma F. A. Brockhaus von derBegründung bis zum hundertjährigen Jubiläum. 1805–1905. Keiderling, T. (szerk.): F. A. Brockhaus. 1905–2005.27 / 2007. május
Balogh László Levente(1969) politikafilozófus (Debreceni Egyetem BTK Politikatudományi Tanszék)balogh.laszlo@arts.unideb.hu A magyar nemzeti áldozatnarratíva változásai59 / 2015
Balogh Róbert(1983) történész, PhD hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Doktori Program)rbalogh215@gmail.com Családi kapitalizmus a gyarmati Indiában? Chikayoshi Nomura: The House of Tata Meets the Second Industrial Revolution. An Institutional Analysis of Tata Iron and Steel Co. in Colonial India76 / 2019
Környezettörténet. A gazdaságtörténet-írás historiográfiája82 / 2020
Mariusz Czepczynski: Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs.40. / 2010.
Martha Lampland: The Value of Labor. The Science of Commodification in Hungary, 1920–1956.71 / 2018
Balogh Róbert történész (Debreceni Egyetem BTK)robert.balogh@arts.unideb.hu
Bánkuti Gábor történész (Pécsi Tudományegyetem BTK)bankuti.gabor@pte.hu Petrás Éva: Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei.79 / 2020
Bárány Zsófia történész (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae 19. Századi Könyv és Sajtótörténeti Műhely)baranyzsofi@gmail.com Budai házasságok és családok a 17–18. század fordulóján. Géra Eleonóra: Házasság Budán.82 / 2020
Baranyi Tamás mesterszakos hallgató (Pécsi Tudományegyetem BTK)tamasbaranyi79@gmail.com Európa neve Pierre Manent: A nemzetek létjoga. Gondolatok az európai demokráciáról.75 / 2019
Baráth Katalin(1978) történész (MTA TKI–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport)barath.katalin@tatk.elte.hu A történettudomány mint szabadulóművészet. Konferencia az Aetas –Történettudományi folyóirat alapításának 25. évfordulója alkalmából – 2010. május 21. Szeged40. / 2010.
Elhaló hangok az elefántcsonttoronyból Pócza Kálmán: Emlékezetpolitika. Múltfeldolgozás és történelemtudomány Németországban.56 / 2014
Jobst Ágnes: A nyelv kisajátítása. A második világháború utáni média elemzése szótárral és szövegmutatványokkal. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához.53 / 2013
Lackó Mihály: Széchenyi elájul. Pszichotörténeti tanulmányok21-22 / 2005. November
Részleges hasonulás. Narratív identitásmodellek a történészek önéletrajzaiban (1951. december)64 / 2016
Súlyosbító körülmények. Női vádlottak az első világháború hátországi büntetőbírósága előtt71 / 2018
„Gegenpressing”. Az első stadionépítési láz részvénytársaságai: FTC és MTK (1908–1943)81 / 2020
Barkóczi Janka (1983) filmtörténész, PhD-hallgató (Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola)barjanka@gmail.com Hírek múlt időben. Emlékezetpolitika a Magyar Világhíradókban65 / 2016
Bartha Ákos(1982) történész, PhD-hallgató (DE BTK Történelmi Intézet)akosbartha@yahoo.com Az elveszíthető múlt nyomában Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem.44 / 2011
Bartha Eszter(1975) történész, szociológus (ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék)barthaeszter@hotmail.com „Ezen a szállón szinte minden megszűnt, ami korábban valamifajta többletként volt jelen”. Munkásszállók, szociális jogok és legitimáció a jóléti diktatúrákban49 / 2012
Bata Tímea (1976) etnográfus (Néprajzi Múzeum)btimi@neprajz.hu „Falusi képeskönyv” – népies témájú fotográfiák az Új Időkben73 / 2018
Bauerkämper Arnd(1958) történész (Berliner Kollegs für Vergleichende Geschichte Europas)baue@zedat.fu-berlin.de Agrártörténet és agrártársadalom az NDK-ban36 / 2009. Július
Baumgartner, Gerhard A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetésől 2.7-8 / 2002. Március
Bayer Árpád (1989) történész, PhD-hallgató (EL TE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)bayerarpad@gmail.com A múlt, a jelen és a történész Gyáni Gábor: A történelem mint emlék(mű).69 / 2017
Béaur Gérard(1949) történész (Centre de Recherches Historiques EHESS)gerard.beaur@ehess.fr A rurális társadalmak problémája a német és francia történetírásban19-20 / 2005. Május
Bégány Judit (1984) szociológus beganyjud@gmail.com Egy református leánygimnázium társadalmi karaktere, 1920–194056 / 2014
Beluszky Pál(1936) geográfus (MTA RKK KÉTI)fenyvesi@rkk.mta.hu "A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés". Magyarország városhálózata a 20. század elején.11-12 / 2003. Május
Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.31 / 2008. Április
Beluszky Tamás(1968) történész phd hallgató (ELTE) Értékek, értékrendi változások Magyarországon 1945 és 1990 között1 / 2000. Nyár
Bence Áron(1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténeti Program)sirborsius@gmail.com Szijártó M. István: Tapasztalatok, cselekvő egyének, felelősség. Oroszország mikrotörténelmének tanulságai55 / 2014
Benda Borbála(1966) történész bb66@freemail.hu Fogyasztási szokások és változásaik a 17. századi főúri udvarokban10 / 2002. December
Benda Gyula(1943) történész (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Tanszék egykori tanára) "Kvantitatívvá tenni a helytörténetírást" - Interjú Kápolnai Ivánnal15-16 / 2004. Május
Kisvárosi társadalom és gimnáziuma. Egy mezővárosi gimnázium helybeli diákjai a 19. század első felében3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Benda Judit(1971) régész (Budapesti Történeti Múzeum, Középkori Osztály)benda.judit@mail.btm.hu Vidék a városban: kertek és majorságok a középkori Budán78 / 2019
A csendes háttér. Nők munkalehetőségei a középkori Budán60 / 2015
A kereskedelem topográfiája. A kereskedők térhasználata a késő középkori Budán45 / 2011
Benda Judit(1971) régész (Budapesti Történeti Múzeum, Középkori Osztály) benda.judit@btm.hu
Berecz Anita (1987) történész (Eszterházy Károly Egyetem)anita.berecz87@gmail. com Eger kiváltságos mezőváros polgárai a 19. század elején78 / 2019
Pap József: Tanulmányok a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetéből.70 / 2017
Berki Imre(1973) kormánytisztviselő (Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkár Titkársága)berki.imre@gmail.com Majtényi György: K-vonal. Uralmi elit és luxus a szocializmusban.40. / 2010.
Berta János(1982) PhD-hallgató (PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program)jnsberta@yahoo.com Filmtörténet a történettudomány köntösében. Sárközy Réka: Elbeszélt múltjaink. A magyar történelmi dokumentumfilm útja55 / 2014
Valóság tűzön-vízen át. Megismerési módszerek és filmkészítői attitűdök az 1970-es évek magyar dokumentumfilmjében65 / 2016
Bertényi Iván ifj.(1975) történész - művészettörténész (PPKE BTK Történelmi Intézet)bertenyi@citromail.hu Id. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályafutására21-22 / 2005. November
Bezsenyi Tamás (1988) történész, kriminológus (NKE RTK Kriminalisztikai Intézet)bezsenyi.tamas@uni-nke.hu „Itt maguknál öröm lehet rendőrnek lenni!” A bűn ábrázolása a Kádár-korszakjátékfilmjeiben65 / 2016
Bicskei Éva(1969) történész, Ph.D. hallgató (Közép-európai Egyetem)hphbie01@phd.ceu.hu Műkedvelés és professzionalizáció között. Nők képzőművészeti oktatásának intézményesülése az első világháborúig13 / 2003. Szeptember
Birkás Anna(1985) történész-kulturális antropológus, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier)annabiri@yahoo.com A gazdaságpolitika története mint párttörténet. Berend T. Iván és a párttörténetírás a hatvanas évek közepén67 / 2017
A menekültlét arcai. Örmény menekültek és a menekültügy kialakulása46 / 2011
Boa Krisztina(1987) történész, PhD-hallgató (MTA–ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport)kriszta.boa@gmail.com „[A]z ínség olly rém alakban gyakorlá hatását”. Válságreflexiók 1863–1864-ről54 / 2013
Bobory Dóra(1977) történész, junior fellow (Collegium Budapest)dora.bobory@gmail.com A mágikus közép – avagy tanulhatott-e Faust mágiát Krakkóban? Láng Benedek: Unlocked Books. Manuscripts of Learned Magic in the Medieval Libraries of Central Europe38 / 2009. December
Bódán Zsolt (1975) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára)bodan.zsolt@mnl.gov.hu A Békéscsabai Casinó a reformkorban74 / 2018
Bodnár Krisztián(1984) történész, levéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár)bodnar.krisztian@mnl.gov.hu Cieger András: 1867 szimbolikus világa. Tanulmányok a kiegyezés koráról.81 / 2020
Demmel József: A szlovák nemzet születése. L’udovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon.51 / 2013
Bödők Gergely (1983) történész, PhD-hallgató (Eszterházy Károly Egyetem)bodokgergely@gmail.com Thália Arész szolgálatában: színház és színházi élet Magyarországon a Nagy Háború alatt69 / 2017
Bodovics Éva Judit(1985) kulturális antropológus, történész (Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola)bodovics.eva@gmail.com A pusztulás képei. Katasztrófa-fotográfia a 19. század második felében73 / 2018
Antropológus a „Munkás-szigeteken”. R. Nagy József: Boldog téglafalak között. Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata Északkelet-Magyarországon.54 / 2013
Árvízi hangok. Az 1878-as miskolci árvizet megélt személyek történetei54 / 2013
Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008.48 / 2012
Bódy Zsombor(1970) történész, szociológus (PPKE BTK Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék)body.zsombor@btk.ppke.hu A "szociális kérdés" kezelésének alternatívái a 19. század végén. Az 1891-es kötelező betegbiztosítási törvény keletkezése5-6 / 2001. Ősz-Tél
A lakás mint kutatási téma a modern városok történetében58 / 2014
Egy szocialista járműipari vállalat születése. Vállalati fejlődés a stráfkocsiktól a repülőgépeken át az önhordó karosszériás autóbuszokig52 / 2013
Gazdaságtörténet mint kultúrtörténetHartmut Berghoff – Jakob Vogel (szerk.): Wirtschaftsgeschichteals Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels27 / 2007. május
Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben 1793–1848.26 / 2006. November
Polgárok és munkások 1929-ben. Adalékok a fogyasztás történetéhez.10 / 2002. December
Társadalomtörténeti észrevételek Ungváry Krisztián „A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944” című könyve kapcsán53 / 2013
Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában15-16 / 2004. Május
Viszontválasz Ungváry Krisztiánnak54 / 2013
„A dolgozók uszályába” kerülni. Technokrácia, párt, szakmunkások és vállalkozói funkciók az Ikarus Karosszéria- és Járműgyárban 1947 és 1953 között76 / 2019
Bognár Bulcsu(1970) szociológus (Pécsi Tudományegyetem, Szociológia Tanszék)bogbu@hotmail.com "A merészség a koncepcióban." Erdei kísérlete a hajnali társadalomszemlélet adaptációjára "A magyar paraszttársadalom" című művében15-16 / 2004. Május
A paraszti válság és a harmadik utas válaszok. Erdei Ferenc, Illyés Gyula és Szabó Zsoltán a népi szociográfusok mozgalmában36 / 2009. Július
Max Weber Magyarországon. A weberi életmű értelmezéseia honi társadalomtudománybanMolnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika„100 éves a Protestáns etika”26 / 2006. November
Társadalomrajz és politikai program. Erdei Ferenc korai írásairól2 / 2000. Tél
Bognár Katalin (1977) történész-muzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum, Történeti Fényképtár)bognar.katalin@hnm.hu Fényképalbumok Rákosi Mátyás születésnapjára. A vizuális propaganda a dolgozó nép kezében73 / 2018
Bognár Szabina(1975) szociológus, Ph.D. hallgató (ELTE BTK Európai Etnológia Doktori Iskola)parol@freemail.hu Öröklési gyakorlat vizsgálata a századfordulón Mattyasovszky Miklós és Baross János gyüjtése9 / 2002. Szeptember
Bögre Zsuzsanna (1960) szociológus (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézet)bogre.zsuzsa@gmail.com A „szelektív” felejtés és a „szelektív” emlékezés dinamikája egy trauma feldolgozása kapcsán67 / 2017
„Az én korosztályom az egy ilyen mosolytalan korosztály…” Trauma és emlékezet az élettörténetben41 / 2010.
Bokor Zsuzsa(1977) etnográfus, történész, Ph.D. hallgató (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár)zsbokor@yahoo.com A nemek kutatása Délkelet-Európában. M. Jovanivic - S. Naumovic (eds.): Gender Relations in South Eastern Europe. Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th Century and 20th Century13 / 2003. Szeptember
Női páciensek: a kolozsvári Női Kórház története a két világháború között66 / 2016
Pető Andrea (szerk.): Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században19-20 / 2005. Május
Bolgár Dániel (1981) történész (ELTE BTK)bolgardaniel@gmail.com Kíméletlen uzsorásokból kaftános puritánok. A zsidó páriakapitalizmus elméletének története66 / 2016
Páriák és próféták. Válasz Halmos Károlynak73 / 2018
Puhány zsidók avagy részrehajló tornatanárok? A zsidó testi kudarc a századfordulós Magyarországon74 / 2018
Szegedi Péter: Az első aranykor. A magyar foci 1945-ig.73 / 2018
Bollók Ádám(1982) egyetemi hallgató (ELTE BTK Régészeti Intézet)bollokadam@freemail.hu Új irány a kora középkori etnogenezis-kutatásban? Gillett, Andrew (szerk.): On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages24-25 / 2006. Június
Borbély Sándor (1982) tudományos segédmunkatárs (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)sborbely@btk.mta.hu Fegyelmezési technikák és adaptációs mechanizmusok Kárpátalja határvidéki régiójában71 / 2018
Borgos Anna (1973) pszichológus (MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet)borgosanna@gmail.com „A házaséletet férje mellett megszokta vagy legalábbis eltűri, de néha még élvezi is” A leszbikusság képei a Kádár-korszak pszichiátriai irodalmában66 / 2016
Böszörményi-Nagy Orsolya (1985) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtörténet Doktori Program)orsolya.bn@gmail.com Film: produkció és recepció között. A Szerelem című film értelmezései65 / 2016
Both Noémi Zsuzsanna(1990) PhD-hallgató (Babeş–Bolyai Tudományegyetem))bothnoemizsuzsanna@gmail.com Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet.60 / 2015
Bottoni, Stefano(1977) történész Ph.D. hallgató (Bolognai Egyetem BTK)stefanob77@yahoo.it. A hatalom értemisége - az értelmiség hatalma. A Földes László-ügy18 / 2004. December
A krízis éve a Székelyföldön, 1949.30 / 2007. December
Bourdieu, Pierre (1930) szociológus (A Collége de France egykori professzora) Javaslat a sportszociológia programjára7-8 / 2002. Március
Bourlet Caroline(1948) történész (Párizs, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes CNRS)caroline.bourlet@irht.cnrs.fr Közel és távol: kísérletek a késő középkori megélt tér rekonstrukciójára45 / 2011
Bove Boris(1970) történész (Párizs, Université Paris 8, Département d’Histoire)boris.bove@univ-paris8.fr Közel és távol: kísérletek a késő középkori megélt tér rekonstrukciójára45 / 2011
Bozó Péter(1980) zenetörténész (MTA BTK Zenetudományi Intézet, 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport)pebozo@gmail.com A szalon mint a zenei és társasági élet színtere Jacques Offenbach Monsieur Choufleuri restera chez lui le… című operettjében51 / 2013
Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai, 1945–1956. A „kapitalista giccs”-től a haladó „mimusjáték”-ig.51 / 2013
Bozsonyi Károly(1966) szociológus (Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)

 

Bozsonyi Károly (1966) szociológus
(Károli Gáspár Református Egyetem BTK,
Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet)
bozsonyi@yahoo.com

 

bozsonyi@yahoo.com A hatalom hálója. A Kádár-kori hatalmi elit – hálózati struktúrája az együttvadászási szokások alapján47 / 2012
Brandt Juliane(1960) történész (Universität Leipzig)jbrandt@cs-net.de A Délkelet-Európára vonatkozó németországi oktatás és kutatás helyzete. Beszámoló a Südosteuropagesellschaft 2001. február 23-24-i üléséről.3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
A politika mint vallás? Beszámoló "A vallás nacionalizálása, a nemzet szakralizációja a 19. század és a 20. században Középkelet-, Délközép- és Kelet-Európában" című konferenciáról (2000. november 30. - december 2. Lipcse)3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Adalékok a munka fogalmának református koncepciójához a 19. századi Magyarországon5-6 / 2001. Ősz-Tél
Hudi József: Fábián-emlékkönyv. Fábián József (1761 - 1825) református esperes pályafutása.10 / 2002. December
Mariana Hausleitner: Die Rumänisierung der Bukowina: Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Großrumäniens. 1918 - 1944.10 / 2002. December
Stephen Kalberg: Max Weber's Comparative-Historical Sociologgy7-8 / 2002. Március
Brather, Sebastian(1964) régész (Universität Freiburg, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters)sebastian.brather@ufg.uni-freiburg.de "Etnikai értelmezés" és struktúratörténeti magyarázat a régészetben24-25 / 2006. Június
Burke, Peter(1937) professor emeritus (Cambridge University) Útmutatás az utazástörténet számára26 / 2006. November
Buskó Tibor László(1975) Ph.D. hallgató (ELTE BTK Atelier)tibor@ludens.elte.hu Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig.3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Buzgó Gábor PhD-hallgató (Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola)bgabor95@gmail.com Az életút végén Idős emberek sorsa a Bihar vármegyei Nagylétán az 1930-as években77 / 2019
A,Á,BA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS