C,CS,D,Dz,DzsA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
Cieger András(1973) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)ciegerandras@btk.mta.hu A politikus mint hivatás a 19. századi Magyarországon?42 / 2010
Érdekek és stratégiák. A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus időszakában13 / 2003. Szeptember
Kritikai megjegyzések Paksy Zoltán könyvéhez 75 / 2019
Lipták Dorottya (szerk.): Vállalkozó és a kultúra. Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811–1878)55 / 2014
Cora Zoltán történész, irodalmár (SZTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Történeti Intézet)coraz@lit.u-szeged.hu A magyarországi szociálpolitika és társadalom- biztosítási rendszer vagyonvesztése és anyagi stabilizációja 1945 és 1947 között80 / 2020
Csapó Csaba(1968) történész (ELTE BTK Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék)csapo@ludens.elte.hu A szögekkel kivert "Ráday-bölcső". Egy várbörtön anatómiája2 / 2000. Tél
Császár Melinda(1980) szociológus (MTA – Budapesti Corvinus Egyetem, Demográfi ai Kutatócsoport)melinda.csaszar@uni-corvinus.hu Tomka Miklós: A legvallásosabb ország?Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában27 / 2007. május
Csatári Bence történész, újságíró (Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala)bence.csatari@neb.hu „Szia Gábor, hogy vagy?” A kádári könnyűzenei élet állambiztonsági megfigyeltjeinek és megfigyelőinek attitűdjei jelenkori narratívák tükrében79 / 2020
Csekő Ernő(1971) folevéltáros (Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára)cseeko@freemail.hu Pilkhoffer Mónika: Pécs építészete a századfordulón (1888-1907)31 / 2008. Április
Cselényi Emese(1981) szociológus-politológus, PhD-hallgató (Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola)emese.cselenyi@stud.uni-corvinus.hu Gerhard Péter – Koltai Gábor – Rácz Attila – V. László Zsófia (szerk.): Rendszerváltás(ok) Magyarországon.46 / 2011
Csicsics Anna PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)csannabt@gmail.com „Erőd a VIII. kerületben” – A Ganz-MÁVAG kolónia öröksége75 / 2019
Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáró75 / 2019
Csikány Tamás(1958) hadtörténész (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)csikany.tamas@zmne.hu "Nem kerestek engemet kötéllel, Zászló alá magam csaptam én fel." Önkéntesség és kötelező szolgálat a 19. század első felében és az 1848-49-es magyar honvédseregben33 / 2008. November
A hadtörténelem támadólagos védelme egy morózus hadtörténésszel szemben35 / 2009. Április
Csíki Tamás(1968) történész (Miskolci Egyetem, BTK Történettudományi Intézet)csikit@freemail.hu A szegénységtől az éhínségig Az agrárproletariátus az I. világháború idején77 / 2019
Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-194519-20 / 2005. Május
Városiasodás és önszerveződés. Egyesületek Kassán a 19. század második felében56 / 2014
Csíky Gergely(1979) Ph.D. hallgató (ELTE BTK Régészeti Intézet)gergelycsiky@yahoo.com Kitalált szlávok? A korai szlávok régészeti és történeti problémái. Hozzászólások Florin Curta könyvéhez és fogadtatásához. Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-70024-25 / 2006. Június
Csiszár Gábor(1978) irodalomtörténész, gimnáziumi tanár (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium)cameliard@gmail.com A Redl-ügy megjelenése a korszak sajtójában72 / 2018
Csoma Borbála(1976) egyetemi hallgató (PPKTE)h12656cso@helka.iif.hu Magyar fürdővendégek a gräfenbergi vízgyógyintézetben. Egy csehországi fürdő mindennapjai magyar szemmel7-8 / 2002. Március
Csorba László történész (ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék)csorba@caesar.elte.hu A diétai magyar múzsa újabb ajándéka Dobszay Tamás: A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790–1848).80 / 2020
Csukovits Enikő(1961) történész ((MTA Történettudományi Intézet, Középkori Osztálya)ecsukovits@tti.hu Források, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország-kép elemei38 / 2009. December
Csunderlik Péter (1985) történész (Mathias Corvinus Collegium)csunderlikpeter@gmail.com Achtung, Habsburg! Romsics Gergely: Nép, nemzet, birodalom. A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918–1941.49 / 2012
Esésében is súlyos Ujváry Gábor (szerk.): A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében.58 / 2014
Jól értelmezett pártosság Erős Vilmos – Takács Ádám (szerk.): Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról.56 / 2014
Czifra Mariann(1979) irodalomtörténész (ELTE BTK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)czifra.mariann@yahoo.com A kéziratok Tejútrendszere – foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban43 / 2011
Czingel Szilvia(1970) néprajzkutató (Centropa Alapítvány)czingel@centropa.org A látható és láthatatlan divat. A modern fehérnemű magyarországi elterjedése55 / 2014
Cziráki Zsuzsanna történész (Szegedi Tudományegyetem BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék)czzsuzsanna@gmail.com A város a vidék szemében Brassó és környezete a 17. század első évtizedeiben78 / 2019
Czirfusz Márton geográfus, PhD hallgató (ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék)czirfusz.marton@gmail.com Peter Haggett: Geográfia. Globális szintézis31 / 2008. Április
Czoch Gábor(1965) történész (ELTE Atelier)gczoch@gmail.com A város mint földesúr. Kassa és falvai a jobbágyfelszabadítás előtti évekbenc50 / 2012
Az ötvenedik szám elé50 / 2012
Deák Ágnes: "Nemzeti egyenjogúság". Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1848-1860.11-12 / 2003. Május
Egy város képei a történész szemével. Erdősi Péter – Majorossy Judit (szerk.): Kép, önkép, múltkép. Fejezetek Szentendre történetéből.63 / 2016
Hogyan határozható meg a város területe?Az 1843/44. évi városi törvény vitája24-25 / 2006. Június
De Cevins, Marie-Madeleine(1965) történész (Université d' Angers)cev.mo@wanadoo.fr A szegények és a betegek gondozása a középkor végi magyar városokban.11-12 / 2003. Május
Deák Éva történész (MTA BTK Néprajztudományi Intézet)deak.eva@btk.mta.hu Öltözködés és identitás a 17–18. századi Erdélyben a viseletsorozatok tükrében55 / 2014
Deáky Zita(1955) etnográfus (Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar)deakyzita@freemail.hu Krász Lilla: A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyarországon17 / 2004. Szeptember
Debreczeni Boglárka(1981) író, költő, szerkesztő, kritikus boglarka.debreceni@gmail.com ID – Memory Puzzle Kovács Éva (szerk.): Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben.46 / 2011
Dembitz Gabriella (1979) egyiptológus (CNRS, USR 3172 CFEE TK – Labex Archimede - Université Paul Valéry Montpellier III (ANR-11-LABX-0032-01))dembitzg@yahoo.com Hereré, Nodzsmet és Henuttaui – az előkelő nők társadalmi szerepe az ókori Egyiptomban a késő Ramesszida kor és a XXI. dinasztia idején63 / 2016
Demeter Gábor történész (BTK Történettudományi Intézet)demeter.gabor@btk.mta.hu Környezettörténet. A gazdaságtörténet-írás historiográfiája82 / 2020
Dénes Iván Zoltán(1946) eszmetörténész ( (Academia Europaea, London)deniz@iti.mta.hu Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945). Texts and Commentaries. I–II–III/1,2–IV.62 / 2015
Dobszay Tamás(1962) történész, egyetemi oktató (ELTE BTK Történeti Intézet)dobtam@freemail.hu Emlék, felidézés, önéletírás. Egy cívis-memoár tapasztalatai41 / 2010.
Széchenyi István országgyűlési részvétele. Diétai itinerárium70 / 2017
Dohi Gabriella PhD-hallgató, szabadúszó videóújságíró (ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Program)libera.hidalgo@gmail.com Papp Barbara – Sipos Balázs: Modern, diplomás nő a Horthy-korban77 / 2019
Dominkovits Péter(1962) történész, levéltáros (MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára)dominkovitspeter@mnl.gov.hu Benda Gyula: Zsellérből polgár. Keszthely társadalma 1740-184837 / 2009. November
Familiáris szolgálta - vármegyei hivatalviselés. Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán, gálosházi Récsey (Rechey) Bálint9 / 2002. Szeptember
Kármán Gábor: Egy közép-európai odüsszia a 17. században. Harsányi Nagy Jakab élete.57 / 2014
Kora újkori térképészettörténet – társadalomtörténet – hadtörténet. Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát-szlavón és a magyarországi határvidéken az 152 / 2013
Megyei hivatalviselőkből a rendi diéták követei. Párhuzamos családi karrierek a kora újkori Sopron vármegyében70 / 2017
Dömötör Ildikó (1975) történész (Nyíregyházi Főiskola Angol Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszék) ildiko.domotor@gmail.com Magyarország egy angol úri hölgy szemszögéből – Julia Pardoe útleírása 1839–40-ből60 / 2015
Dömsödi Balázs(1974) történész Ph.D hallgató (ELTE BTK Társadalomtörténet Doktori Iskola)domsodib@excite.com A menhelyektől a minta-építkezésekig. A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep5-6 / 2001. Ősz-Tél
Draskóczy István történész (ELTE BTK Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Dunning, Eric(1936) szociológus (University of Leicester)ed15@le.ac.uk A sport mint férfiaknak fenntartott terület: megjegyzések a férfi identitás társadalmi gyökereiről és változásairól7-8 / 2002. Március
C,CS,D,Dz,DzsA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS