N,NY,O,Ó,Ö,ŐA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
Nagy Adrienn(1981) történész (Magyar Nemzeti Levéltár)adrienn.n.z@gmail.com Fiume dualizmus kori oktatásügye és a Magyar Királyi Kiviteli Akadémia. A magyarosítás és a szakoktatás kiépítése56 / 2014
Nagy Ágnes(1976) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagyagnes@bparchiv.hu A népesség megfelelő eloszlása a térben. A lakótér elosztásának képzetkörei a 20. század első felének magyar társadalmában58 / 2014
A településfejlesztéstől a lakóközösségig. Az 1945 utáni Budapest és a társadalomtörténet40. / 2010.
Hatalom - lakásrendszer - társadalom. Egy lipótvárosi bérház lakói 1941 és 1960 között17 / 2004. Szeptember
Társadalmi klasszifikációkon kívül és belül: a kategóriák hatalmaés a dekonstrukció gyermekbetegségeiBódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése.A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938.23 / 2006. Március
Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
Nagy Ágoston(1986) történész (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Eötvös József Kutatóközpont) agostonnagy@gmail.com Kisfaludy Sándor társadalmi és politikai reflexiói az 1831-es kolerajárvány idején82 / 2020
Republikanizmus és csinosodás között. A nemzeti viselet és a politikai nyelvek 1790 körül55 / 2014
Nagy Balázs(1962) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)nagybal@elte.hu A középkori magyar városok a külföldi utazók leírásaiban38 / 2009. December
A középkori magyar városok a külföldi utazókleírásaiban [EN]38 / 2009. December
A különbségek összekötnek? - Szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban. Beszámoló a Közép-Európai Egyetemen tartott konferenciáról.11-12 / 2003. Május
Városi tér és társadalom. Várostörténeti szekciók a Nemzetközi Középkortudományi Kongresszuson45 / 2011
Nagy Boglárka (1987) történelem–magyar szakos tanár (Óbudai Árpád Gimnázium)nagyboglar@gmail.com Szívós Erika: Az öröklött város. Városi tér, kultúra és emlékezet a 19–21. században.69 / 2017
Nagy Botond(1976) PhD hallgató (ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Oktatási Program)botond_nagy@yahoo.com Vendégmunka és csempészet a 19. században. Kihágások a magyar-román határ Háromszék és Brassó vármegyei szakaszán az 1880-as években30 / 2007. December
Nagy Dániel Gergely (1986) filozófus (Milestone Intézet)nagy.daniel.g@icloud.com Kísérletek és kísértetek: a kapitalizmus meghaladásának örökkévalósága. Giacomo Corneo: Is Capitalism Obsolete? – A Journey through Economic Systems.72 / 2018
Megérteni és meghaladni a hiperkapitalizmust. Thomas Piketty az egyenlőtlenségeket igazoló ideológiák nyomában Thomas Piketty: Capital and Ideology.81 / 2020
Nagy Imre Gábor(1958) levéltáros (Baranya Megyei Levéltár)nig@bml.hu Karády Viktor - Kozma István: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi eroviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig.11-12 / 2003. Május
Nagy János (1987) történész, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagyj@bparchiv.hu „Hozzáfognak hát buzgón, hisz Turnus a példa”. Buda város követei az 1741. évi országgyűlésen70 / 2017
Nagy Kornél történész–armenológus (MTA BTK Történettudományi Intézet, Hosszú Reformáció Kelet-Európában [1500−1800] Lendület Kutatócsoport)nagy.kornel@btk.mta.hu Máté Tamáska: Armenian Townscapes in Transylvania78 / 2019
Nagy Levente (1975) ókortörténész (PTE BTK Régészet Tanszék)nagy.levente@pte.hu Gondolatok Tóth István Pannoniai vallástörténetéről. Tóth István: Pannoniai vallástörténet63 / 2016
Nagy Péter(1988) PhD-hallgató (Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskola)petiuraj@freemail.hu „Ahol a vállalatvezetés volt az úr…” A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. szociális és jóléti intézményrendszere Ózdon49 / 2012
Nagy Sándor(1973) levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)nagys@bparchiv.hu "Elváltak" és "válások." Családi állapot és jogintézmény a 19. század második felében Budapest (Pest-Buda) példáján30 / 2007. December
19-20. századi társadalomtörténeti adatbázis építése Budapest Fováros Levéltárában10 / 2002. December
Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúraa kora újkori Magyarországon27 / 2007. május
Piszkos perek. Családi konfliktus a jog útvesztőjében (1882-1893)32 / 2008. Június
Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában30 / 2007. December
Nagy-Csere Áron(1979) történész (Nemzeti Örökség Intézete)aron.nagycsere@gmail.com Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás”és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után28-29 / 2007. Szeptember
Nyomortelepből mintalakótelep. Szocialista városrehabilitáció vagy a szegények fegyelmezése?40. / 2010.
Németh Ágnes doktorandusz (ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem Doktori Program)nemeth.agnes.h@gmail.com Az egészség csatornái. A pesti csatornareform kezdetei és Beivinkler Károly szerepe az 1870-es évek elején 83 / 2021
Németh Ákos (1981) irodalomtörténész (Pécsi Tudományegyetem)nemeth.akos@hotmail.hu A magyar politikai eszmetörténet változó látképe Takáts József: A megfelelő ötvözet. Politikai eszmetörténeti tanulmányok.62 / 2015
Németh Brigitta könyvtárostanár (Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium)nemeth.britta@gmail.com „A rendszer rajtuk tartotta óvó szemeit”. Németh Brigitta Megfigyelések az egykori Gulag-rabok körében79 / 2020
Németh György(1956) ókortörténész (ELTE BTK Történelmi Intézet)nemeth.gyorgy@caesar.elte.hu Az Ilioni polgárok63 / 2016
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Németh Szandra (1988) történész, muzeológus (Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)nemeth.szandra.mkvm@gmail.com A Balaton mindenkié? A szocialista időszakbeli nyaralóépítések egyéni motivációinak vizsgálata64 / 2016
Sipos András: A jövő Budapestje, 1930–1960. Városfejlesztési programok és rendezési tervek.58 / 2014
Niederhauser Emil történész Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Novák Veronika(1973) történész (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)novakveronika@freemail.hu Az erőszak topográfiája. Hétköznapi térhasználat a 15–16. századi párizsi bűnesetekben45 / 2011
Együttélés vagy elkülönülés? Derek Keene – Balázs Nagy – Katalin Szende (eds.): Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe.40. / 2010.
Novotny Gábor(1974) közgazdász (Pénzügyminisztérium)novotny@pm.gov.hu Horváth Gyula (szerk.): Székelyföld18 / 2004. December
Nyisztor Tinka(1957) etnográfus nyisztortinka@yahoo.com Egy gazdálkodó család hétköznapi táplálkozása Moldvában35 / 2009. Április
Ö. Kovács József(1960) történész (Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék)bolokova@uni-miskolc.hu "Sűrített népnevelő." A kollektivizálás tapasztalattörténetei (1958-1959)36 / 2009. Július
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
Dokumentumok a kollektivizálás idejéből (1958-1961)36 / 2009. Július
Egy politikai diktatúra társadalmi korlátai. Jelenkori kutatások az NDK-ról15-16 / 2004. Május
Vidéki társadalom és mezőgazdaság a kommunista diktatúrában - Brandenburg példáján. Arnd Bauerkämper: Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945-1963.13 / 2003. Szeptember
Ogilvie Sheilagh történész (University of Cambridge)Sheilagh.Ogilvie@econ.cam.ac.uk A nők és a házimunka anyagi kultúrája a kora újkori Württembergben: a wildbergi inventáriumok tanulságai60 / 2015
Oláh Gábor(1987) PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program)gabor.olah@yahoo.es Lak-hatóság. Az I. világháború hatása a budapesti lakáskérdésre40. / 2010.
Történész a tiszta szobában – Beszámoló a Hajnal István Kör 2018. évi konferenciájáró75 / 2019
Oláh Sándor(1954) társadalomkutató (KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Csíkszereda)issigyo@yahoo.com Földöröklés egy székely köznemesi családban a 18. század közepén34 / 2008. December
Gyakorlati gondolkozásmód és megmerevedett etatizmus (1940-1944)18 / 2004. December
Őri Péter(1963) történész (KSH Népesedéstudományi Intézet)ori@demografia.hu Család és házasodás a 18-19. századi Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) megye, 1774-1900.30 / 2007. December
Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon. A MOSAIC-adatbázis elemzésének első eredményei65 / 2016
Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a 19. században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében15-16 / 2004. Május
„Többféle regionális demográfiai modellben kell gondolkodnunk.” Interjú Faragó Tamással 70. születésnapja alkalmából59 / 2015
Őze Eszter művészettörténész (Magyar Képzőművészeti Egyetem)oze.eszter@gmail.com Társadalmi Múzeum: a szociális és egészségügyi nevelés intézménye80 / 2020
N,NY,O,Ó,Ö,ŐA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS