U,Ú,Ü,Ű,V,W,X,YA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS
SzerzőEmailCikkSzám
Ugrai János(1977) történész (Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar)ugraij@gmail.com Lelkészek képzése és elhelyezkedési esélyeia 19. század elején a Tiszáninneni Református Egyházkerületben30 / 2007. December
Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája56 / 2014
Vargabetűk az iskolában. A kétszáz évvel ezelőtti kollégiumi tanulmányok szabályszerűségeiről46 / 2011
Ulicska László(1970) szociálpolitikus (Szociális és Családügyi Minisztérium)ulicska@yahoo.com A munkanélküliség feltalálása Magyarországon. A munkanélküliség fogalmának recepciója a magyar társadalomban.5-6 / 2001. Ősz-Tél
Umbrai Laura(1973) történész, tanár (József Attila Gimnázium, Budapest)umbrailaura@gmail.com A főváros kommunális lakáspolitikája a II. világháború éveiben40. / 2010.
Ungváry Krisztián(1969) történész (Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet és Oral History Archívum)kungvary@gmail.com Válasz Bódy Zsombornak53 / 2013
Zárás helyett54 / 2013
„Véres övezet” – Kovács András pokoljárása, 1939–195158 / 2014
Urbán Csilla (1987) PhD-hallgató (ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola)csillaurban@gmail.com Körbesúgott irodalom Szőnyei Tamás: Titkos írás. Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet, 1956–1990. I–II.58 / 2014
V. László Zsófia(1978) levéltáros, történész (Budapest Főváros Levéltára)laszlo.zsofia@freemail.hu Az 1831-es kolerajárvány a Tabánban. Demográfiai vizsgálat a Tabáni Katolikus Plébánia anyakönyvei alapján37 / 2009. November
Vadas András(1986) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék)vadas.andras@btk.elte.hu Bessenyei József – Draskóczy István (szerk.): Pénztörténet – Gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára.40. / 2010.
Katasztrófa(történet)? Az 1880. évi zágrábi földrengés példája53 / 2013
Magdolna Szilágyi: On the Road. The History and Archaeology of Medieval Communication Networks in East-Central Europe.61 / 2015
Módszerek és eredmények a hazai környezettörténetben Kázmér Miklós (szerk.): Környezettörténet. Az utóbbi 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében./ Környezettörténeti események a honfoglalástól napjainkig történeti...53 / 2013
„Térlátók” Barney Warf – Santa Arias (eds.): The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives.44 / 2011
Vaderna Gábor(1979) egyetemi tanársegéd (ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)vaderna.gabor@btk.elte.hu A nagy másik: gróf Dessewffy József. Egy életpálya kutatási lehetőségei44 / 2011
Valentiny Pál(1949) közgazdász (MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet)valentiny.pal@krtk.mta.hu Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet. Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase – változatok „paradigmateremtésre”61 / 2015
Valló Judit(1976) szociológus, levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)vallojudit@yahoo.com Nemzetgyilkos lakástípusok vagy a modern nagyvárosi élet szimbólumai? Középosztályi kislakások a harmincas évek Budapestjén40. / 2010.
Umbrai Laura: A szociális kislakásépítés története Budapesten 1870–1948.40. / 2010.
„Háborítatlanul lakni valahol, ahol az én összes »motyóm« [...] megfelelő helyen, együtt van.” Egy építész lakhatási karrierje az 1930-as évek Budapestjén58 / 2014
Valuch Tibor(1963) történész (MTA TK Politikatudományi Intézet; Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék)valuch@t-online.hu Adalékok a proletarizáció történetéhez. Majtényi György - Szatucsek Zoltán (szerk.): A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és a kiskereskedelem államosításának történetéből14 / 2003. December
Divatosan és jól öltözötten. A városi öltözködés és a divat néhány jellegzetessége Magyarországon az 1970-es és 1980-as években10 / 2002. December
Munkás – társadalom – történet. Közelítések és fogalmi kérdések49 / 2012
Vámos Gabriella néprajzkutató, muzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár)gabriella.vamos88@gmail.com Gyermekek és fiatalok egészségnevelése az 1960-as évektől az 1980-as évekig83 / 2021
Varga Bálint(1983) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)varga.balint@btk.mta.hu A magyar kisebbségekről mindenkinek. Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században37 / 2009. November
Keller Márkus: A tanárok helye. A középiskolai tanár42 / 2010
Markian Prokopovych: Habsburg Lemberg. Architecture, Public Space, and Politics in the Galician Capital, 1772–1914.40. / 2010.
Nemzeti és regionális történelem egy sokszínű térségben: a bánsági történetírás a hosszú 19. században62 / 2015
Pieter M. Judson: The Habsburg Empire. A New History.67 / 2017
Tamás Ágnes: Nemzetiségek görbe tükörben. 19. századi nemzetiségi sztereotípiák Magyarországon.61 / 2015
Varga Luca (1980) egyetemi hallgató (ELTE BTK )esaborz11@yahoo.it A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról vígszínházi előadásának recepciója a Kádár-korszak kultúrpolitikájának tükrében39 / 2010.
Varga Zsuzsanna (1970) történész (ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék)varga.zsuzsanna@btk.elte.hu Mit ér a munkás, ha paraszt (is)? A falusi munkásság és a hatalom a Kádár-korszakban49 / 2012
Vári András(1953-2011) közgazdász, történész, egyetemi docens (Miskolci Egyetem BTK, Egyetemes Történeti Tanszék) Angol játék a magyar gyepen. A Magyar Gazdasági Egyesület előtörténete19-20 / 2005. Május
Félprofik, parciális polgárok, egészen úriemberek? A professzionalizációs folyamat útjai és kutatási alternatívái a 19. századi Európában42 / 2010
Fenyegetések földje. Amerika a 19. századmásodik felében – magyar szemmel26 / 2006. November
Kelet- és Nyugat-Európa agrártársadalmi dualizmusa - tavalyi hó?15-16 / 2004. Május
Nagybirtok, paraszt és nemzet. Az 1919–1920-as közép-kelet-európai földreformok eszmei előfutárai a politikai-gazdasági közbeszédben47 / 2012
Német és magyar agráriusok, 1849–1909.28-29 / 2007. Szeptember
Várkonyi-Nickel Réka(1982) történész, néprajzkutató ((MTA BTK Néprajztudományi Intézet)nickel.reka@btk.mta.hu Nagy Péter: A Rima vonzásában. Az ózdi helyi és gyári társadalom a késő dualizmustól az államosításig.70 / 2017
Vass Gergely(1974) történész - levéltáros (Magyar Országos Levéltár)vassg@freemai.hu Bankárok és menedzserek: a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn (1892-1914)14 / 2003. December
Vatai Gábor(1982) történész, PhD-hallgató (Szegedi Tudományegyetem)vatai.gabor@gmail.com Hadtörténet csaták nélkül Bagi Zoltán Péter: A császári–királyi mezei hadsereg a tizenöt éves háborúban. Hadszervezet, érdekérvényesítés, reformkísérletek.46 / 2011
Verdier, Nicolas(1966) geográfus, történész (CNRS, Laboratoire Géographie-cités, Paris)nicolas.verdier@parisgeo.cnrs.fr A méltányosság logikájától az elvont mértékegységig. A távolság felfogásának és mértékegységének átalakulása Franciaországban a 17. század vége és a 19. század eleje között32 / 2008. Június
Veress Dániel (1988) történész, PhD-hallgató (ELTE BTK Atelier Doktori Program)veresskakas@gmail.com Az építészet mint nemzetépítés. Nemzeti stílustörekvések a magyar, lengyel, cseh (és osztrák) építészetben 1925 előtt68 / 2017
Pierre Nora avantgárd attaséja. K. Horváth Zsolt: Az emlékezet betegei. A tér-idő társadalomtörténeti morfológiájához.67 / 2017
Veress Dávid (1990) történész veress.kardos@gmail.com „Ugyanaz legyen mindnyájunk törvénye és vallása”. A kereszténység felvétele Izlandon63 / 2016
Vértesi Lázár(1973) történész (Pécsi Hittudományi Főiskola)donlazito@freemail.hu Nemiség, polgári kultúra és fogyasztói magatartás. Gender, Civic Culture and Consumerism. Middle Class Identity in Britain, 1800-1940.13 / 2003. Szeptember
Robert Perks - Alistair Thomson (eds.): The Oral History Reader15-16 / 2004. Május
Vezsenyi Péter (1987) levéltáros (Budapest Főváros Levéltára)vezsenyip@bparchiv.hu Ablonczy Balázs: Trianon-legendák.49 / 2012
Rózsa Dávid (főszerk.): Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig.63 / 2016
Viczián Zsófia(1978) pedagógus, PhD-hallgató (ELTE BTK, Atelier)viczianzs@freemail.hu A társadalom ismerete. Czike Klára, Csizmady Adrienn, Ligeti György, Rózsavölgyi Adél: Minden másképp van. Társadalomismereti tankönyv.30 / 2007. December
Kovács Ákos: A kitalált hagyomány32 / 2008. Június
Vida Tivadar(1962) régész (MTA Régészeti Kutatóintézet)vida@archeo.mta.hu Az etnikum kérdése a német kora középkori régészetben 1945 után24-25 / 2006. Június
Vigh Barbara doktorandusz (Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola)vighbarbarabernadett@gmail.com Egy fiatal lány hétköznapi tapasztalatai a II. világháború idején Kántás Balázs – Kunt Gergely – Szabó Piroska – Szerényi Ildikó (szerk.): „Belső Várkastély”. Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940–1946.83 / 2021
Vilmos László (1955) ókortörténész (PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék)vilmosla@gmail.com Csabai Zoltán – Földi Zsombor – Grüll Tibor – Vér Ádám (szerk.): Ökonómia és ökológia. Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből.63 / 2016
Vincze Orsolya Hanna(1977) történész, Ph.D hallgató (Közép-európai Egyetem)ovincze@yahoo.com A kora újkori magyar fordítások tétje23 / 2006. Március
Vogel Sándor(1940) történész s.vogel.mki@tla.hu Szabó M. Attlia: Erdély, Bánság, Partium történeti és közigazgatási helységnévtára I-II.18 / 2004. December
Völgyesi Orsolya (1968) történész (MTA BTK Történettudományi Intézet)volgyesi.orsolya@btk.mta.hu Vármegyei követek az 1832–1836. évi országgyűlésen a titkosrendőri jelentések tükrében70 / 2017
Vonyó József(1945) történész (Pécsi Tudományegyetem BTK Modernkori Történeti Tanszék)vonyo@btk.pte.hu A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről5-6 / 2001. Ősz-Tél
A történetírás és a memoár határán. Gratz Gusztáv: Magyarország a két világháború között14 / 2003. December
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról21-22 / 2005. November
Vörös Boldizsár(1967) történész (MTA Történettudományi Intézet, Legújabb kori Osztály)bvoros@tti.hu Lóversenypályák és a politikai propaganda. Szimbolikus térfoglalási akciók a magyarországi Tanácsköztársaság idején45 / 2011
Vörös Géza levéltáros (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)voros.geza@abtl.hu Apácák a politikai rendőrség célkeresztjében, avagy mennyit ér egy lehallgatókészülék?79 / 2020
Vörös István Károly(1957) történész, középiskolai tanár (Pécsi Leőwey Klára Gimnázium)istvankaroly.voros@gmail.com Egy „hiánypótló” könyvről K. Farkas Claudia: Zsidósors Mohácson 1944-ben.63 / 2016
Walter, Francois(1950) történész (University de Genéve)francois.walter@letters.unige.ch A város meghatározásának problémái a 19. századi Európában.11-12 / 2003. Május
Weber Petru(1973) történész (Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas)pweber73@gmx.de A háborús bűnök megtorlása a második világháborúutáni Romániában és Magyarországon28-29 / 2007. Szeptember
Wehler, Hans-Ulrich(1931) történész (Universitat Bielefeld) Pierre Bourdieu. Az életmű magva3-4 / 2001. Tavasz-Nyár
Weisz Boglárka(1975) történész (MTA Történettudományi Intézet)weisz.boglarka@btk.mta.hu A város a megyében. A városok a 14. századi megyei és nádori közgyűléseken78 / 2019
Középkor és gazdaságtörténet. Kubinyi András – Laszlovszky József – Szabó Péter (szerk.): Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet38 / 2009. December
Welker Árpád(1972) történész, levéltáros (Budapest Fõváros Levéltára)nphwea01@phd.ceu.hu Zsidó betérések a protestáns felekezetekbe Pesten,1895 előtt27 / 2007. május
Wencz Balázs (1982) levéltáros (MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár)wencz.balazs@mnl.gov.hu Germuska Pál: A magyar középgépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között.64 / 2016
Werner Michael(1946) történész (L’École des hautes études en sciences sociales)werner@ehess.fr Túl az összehasonlításon: histoire croisée és a reflexivitás kihívása28-29 / 2007. Szeptember
Wilensky L. Harold(1923) szociológus, professzor emeritus (Department of Political Science, University of California, Berkeley)hwilensk@socrates.berkeley.edu Minden szakma hivatás?42 / 2010
U,Ú,Ü,Ű,V,W,X,YA-B | C-Dzs | E-F | G-H | I-K | L-M | N-Ő | P-R | S-Ty | U-Y | Z-ZS