Kedves Látogatóink!

https://korallfolyoirat.hu

Kérjük, hogy megrendeléseiket az új honlapon keresztül adják le!

A város örök

Tanulmányok Bácskai Vera emlékére

2022.01.23.

Felhívás a Korall 2023/3 (93-as) számához

A modern politikai propaganda, amely a francia forradalom időszakában jelent meg, majd a 19. század folyamán egyre inkább elterjedt, igazán tömeges jelentőségűvé az első világháború idején vált, amikor a háborúban résztvevő államok vezetői felismerték kulcsfontosságú szerepét a társadalom kontrollálása szempontjából. A propaganda a társadalmi kommunikáció sajátos, egyirányú formája, amelynek segítségével a hatalmi ágensek egyszerű üzeneteket juttatnak el a társadalom egyes csoportjaihoz, hogy érzelmeikre hatva befolyásolják a magatartásukat, formálják az identitásukat. A Korall tematikus lapszáma a modern politikai propaganda különböző megnyilvánulási formái és a társadalom kapcsolatait kívánja vizsgálni. Az elemzés irányulhat különböző propagandaeseményekre, a propagandatevékenység intézményesülésére, eszköztárának bővülésére (pl. plakát, röpirat, sajtó, rádió, film, televízió), illetve a propagandának a közvéleményre, a társadalom egyes csoportjaira gyakorolt hatására. Noha a propaganda a hatalom különböző intézményeihez kötődik, tervezett számunk hangsúlyosan nem az intézménytörténetre helyezi a hangsúlyt, hanem a kurrens társadalom- és kultúrtörténeti megközelítésekre reflektáló olyan kérdésekre, amelyek segítségével láthatóvá válik, miként működött, illetve miként változott a vizsgált időszakban és területen a propaganda a gyakorlatban, s mindez milyen hatást gyakorolt az egyes társadalmi csoportokra.

A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, amelyek az adott téma összetettségét és beágyazottságát, fejlődésének folyamatát és sokrétűségét kívánják megragadni és bemutatni. A szövegek lehetnek elméleti jellegű írások vagy esettanulmányok. A vizsgálandó témákhoz kínálunk néhány szempontot:

 • a nyelv és a propaganda – a propaganda nyelvi eszközei;
 • a propaganda vizuális megjelenései;
 • az emberi jogok és a propaganda;
 • a gender és a propaganda: a társadalmi nemi szerepek felhasználása a propagandában;
 • a propaganda és az erőszak;
 • a propaganda és az érzelmek kapcsolata;
 • a művészetek és a propaganda;
 • a sajtó és a propaganda;
 • a könyvkiadás és propaganda;
 • a propaganda és az oktatás;
 • a propaganda és az agitáció.

A tervezett tanulmányról egy kb. 2000 leütés terjedelmű, a feldolgozandó forrásokat is megjelölő rezümét várunk 2023. február 25-ig elküldeni a szám felelős szerkesztőinek: Koltai Gábornak (koltaigabor@gmail.com) és Ring Orsolyának (ring.orsolya@gmail.com).

A rezümék alapján a Korall szerkesztősége hoz döntést a felkérésekről 2023. március 5-ig. A (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) legfeljebb 60 ezer leütésnyi terjedelmű kéziratok leadási határideje 2023. június 30. Az absztrakt elfogadása nem jelenti automatikusan az elkészült tanulmányok közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztői véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.

A szerzői tudnivalókról: http://www.korall.org/szerzoinknek

.

2022.12.12.

Új előfizetői és lapszám árak 2023-tól!

Tisztelt Előfizetőink!

Az elmúlt évben folyóiratunk kiadásának költségei sajnos tovább növekedtek, ezért hogy a költségek emelkedését a legszükségesebb mértékben kövessük, 2023-től egy szám ára 1750 forint, az éves papír alapú előfizetés ára 6500 forint lesz, Az elektronikus előfizetés ára (3500 Ft) nem változik. Azok számára, akik 2023. január 15-ig előfizetik folyóiratunkat, kedvezményes, 5500 forintos előfizetési díjat ajánlunk. Reméljük, hogy e kényszerű áremelés ellenére továbbra is megtisztelik és segítik folyóiratunkat az előfizetésükkel!

A Korall szerkesztősége

2022.10.11

Felhívás a Korall 91-es, 2023. évi első számához

Adózás és adóztatás

„az egyes adókat illetően szükségtelen állást foglalnom, mert általában ellensége vagyok az adózásnak” — David Ricardo Az adóztatás elsődleges célja, hogy megteremtse a fedezetét a közösség/kormányzat/hatalom kiadásainak. Ennél azonban jóval árnyaltabban is megközelíthető a kérdés. Lehet úgy tekinteni az adókra, mint egy közösség vagy mint az állam működéséhez szükséges források előteremtésére és beszolgáltatására, amiért cserébe a hatalom biztosítja a közösség működését. Lehet úgy is nézni, hogy a mindenkori hatalom az adóztatáson keresztül tartja fenn, illetve bővíti ki a hatalmát. Lehet azt is mondani, hogy az adóztatás képes formálni az adott közösséget, vagyis egy olyan intézmény, amely alapvetően meghatározza és adott esetben neveli is a társadalmat. Az adóztatás tehát nem feltétlenül csak és kizárólag gazdasági kérdés, hanem vizsgálható társadalmi vagy politikai szemszögből is. A Korall eredeti, máshol meg nem jelent tanulmányokat vár, amelyek az adott téma összetettségét és beágyazottságát, fejlődésének folyamatát és sokrétűségét kívánják megragadni és bemutatni. A szövegek bármely történeti korszakot elemezhetik és lehetnek elméleti jellegű írások, vagy esettanulmányok egyaránt. Ehhez kínálunk néhány szempontot: ● adók naturáliákban, adók pénzben: elvárások, előírások és lehetőségek ● adómentességek, kiváltságok ● formális és informális adózás ● vámok szerepe a közösségek életében ● háborús adók, illetve a háborúk hatása az adókra ● viták az „optimális” vagy „igazságos” adókról ● adószedők, adóbehajtók ● önkényes adók és ellenállások ● adólázadások ● adóelkerülések, adócsalások ● adórendszer mint társadalomformáló intézmény ● az adók típusairól szól viták: jövedelmi, fogyasztási, vagy vagyonalapú adók ● az adózás mint a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésének eszköze, újraelosztási szerepének A tervezett tanulmányról egy kb. 2000 leütés terjedelmű, a feldolgozandó forrásokat is megjelölő rezümét várunk 2022. november 10-ig elküldeni a szám felelős szerkesztőinek: Lengvári Istvánnak (lengvari@gmail.com) és Somorjai Szabolcsnak (szsomorjai@gmail.com). A rezümék alapján a Korall szerkesztősége hoz döntést a felkérésekről november 21-ig. A (lábjegyzetekkel és irodalomjegyzékkel együtt) legfeljebb 60 ezer leütésnyi terjedelmű kéziratok leadási határideje 2023. március 19. Az absztrakt elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat anonim lektorok és a lap szerkesztőinek véleményezése után tartalmi kiegészítésre és módosításra, valamint a Korall hivatkozási rendszerének pontosítása vagy javítása céljából a szerzőknek visszaküldhetjük. További szerzői tudnivalók az alábbi linken érhetőek el: https://korall.org/szerzoinknek/

 

2021.11.29

Új előfizetői és lapszám árak 2022-től!

Tisztelt Előfizetőink!

Az elmúlt időben a folyóiratunk kiadásának költségei (nyomdai és adminisztratív kiadások stb.) jelentősen növekedtek, miközben a Korall ára évek óta nem változott. Hogy a költségek emelkedését a legszükségesebb mértékben kövessük, 2022-től egy szám ára 1500 forint, az éves papír alapú előfizetés ára 5500 forint lesz, Az elektronikus előfizetés ára (3500 Ft) nem változik. Azok számára, akik 2022. február 15-ig előfizetik folyóiratunkat, kedvezményes, 5000 forintos előfizetési díjat ajánlunk. Reméljük, hogy e kényszerű áremelés ellenére továbbra is megtisztelik és segítik folyóiratunkat az előfizetésükkel!

A Korall szerkesztősége